FORNAX IT-Support

T  0527 - 203498         •        E  Info@FORNAX.nl        •         C  Contact
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Algemene voorwaarden FORNAX IT-Support

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze op 21 december 2007 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.
 

Artikel 1  Betekenis termen.
In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen:
1‑1    Materialen: alle systemen, modellen, schema's, programma's, documentatie, rapporten, analyses, ontwerpen, websites, databestanden, werkinstructies en papier, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan ons of door ons ter beschikking worden gesteld.
1‑2    Informatiedragers: alle formulieren en voor computer leesbare informatiedragers waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd.
1‑3    Apparatuur: alle machines en installaties, inclusief de randapparatuur, waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, alsmede de daartoe behorende onderdelen.

Artikel 2  Aanbieding en overeenkomst.
2‑1    Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door FORNAX IT-Support, gevestigd te Marknesse, hierna te noemen FORNAX IT.
2‑2    Gegevens in drukwerken verstrekt door FORNAX IT zijn zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onderhevig. Zij binden FORNAX IT niet.
2‑3    FORNAX IT haar aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij FORNAX IT dit doet met vermelding van een termijn gedurende welk het aanbod voor aanvaarding openstaat. FORNAX IT is eerst gebonden aan een opdracht nadat zij deze uitdrukkelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen binden FORNAX IT slechts nadat FORNAX IT deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2‑4    Alle aanbiedingen en prijzen van te leveren goederen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend voor levering af magazijn. FORNAX IT mag de overeengekomen prijzen verhogen bij stijging van de kosten. Voor leveranties beneden een totaal bedrag van € 100,00 per order worden extra behandelingskosten in rekening gebracht.
2‑4    Elke met FORNAX IT aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat FORNAX IT van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat FORNAX IT zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie FORNAX IT zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
2‑5    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

Artikel 3  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
3‑1    FORNAX IT aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
3‑2    Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van FORNAX IT onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
3‑3    Algemene voorwaarden worden slechts door FORNAX IT aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4  Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van FORNAX IT binden de laatste niet, voor zover ze door FORNAX IT niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5  Prijs.
5‑1    FORNAX IT haar prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5-2 Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
5‑3    Bij een samengestelde prijsopgave is  FORNAX IT niet gehouden tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht.
5‑4    Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6  Uitvoering van de werkzaamheden c.q. (op)levering.
6‑1    Het tijdvak c.q. het tijdstip waarop FORNAX IT de overeengekomen werkzaamheden of overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
6‑2    Indien een dergelijke wijziging van de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven, onverminderd het hierna in artikel "Overmacht" bepaalde, voor het geval dat FORNAX IT door overmacht haar overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
6‑3    Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en / of levering in fasen zal plaatsvinden, mag FORNAX IT de aanvang van de werkzaamheden en / of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6‑4    Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle‑ of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van FORNAX IT, worden deze door FORNAX IT verrichte werkzaamheden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
6‑5    Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7  Medewerking door de opdrachtgever.
7‑1    De opdrachtgever zal FORNAX IT steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke zij noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
7‑2    Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan FORNAX IT apparatuur, materialen, informatiedragers en / of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties, die FORNAX IT aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
7‑3    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar FORNAX IT haar werkzaamheden verricht, waar de controle‑ of testwerkzaamheden moeten plaats vinden en / of waar de (op)geleverde zaken, waarop FORNAX IT haar garantieverplichtingen zoals hierna in artikel "Garantie" omschreven betrekking hebben, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door FORNAX IT te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom, watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

Artikel 8  Meer‑ en minderwerk.
8‑1    Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
8‑2    De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van FORNAX IT op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
8‑3    Door FORNAX IT te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9  Geheimhouding.
9‑1    FORNAX IT zal maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan haar, haar personeel of door haar te werk gestelde derden door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. FORNAX IT zal deze gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden kenbaar maken.
9‑2    FORNAX IT zal redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.
9‑3    Indien FORNAX IT zich verbindt om gegevens, die de opdrachtgever verstrekt aan FORNAX IT, haar personeel of door haar te werk gestelde derden, met behulp van FORNAX IT haar eigen apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de documentatie die hij heeft ontvangen van FORNAX IT, niet door de opdrachtgever aan derden zal worden gegeven en dat de inhoud van die documentatie niet zonder FORNAX IT haar schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

Artikel 10  Uitbesteding werk aan derden.
Indien FORNAX IT een opdracht krijgt te vervullen, die ook werkzaamheden op een ander dan haar eigen vakgebied met zich meebrengen of mocht blijken dat de inschakeling van een derde voor een goede uitvoering van een overeenkomst wenselijk is, kan FORNAX ITvan de opdrachtgever verlangen dat een deskundige of andere derde voor dat vakgebied wordt ingeschakeld. Voordat hiertoe wordt overgegaan dient met de opdrachtgever te worden overeengekomen volgens welke regeling de daaruit eventueel voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 11  Wijzigingen.
11‑1  Hoewel FORNAX IT een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden en / of leveringen in te stemmen steeds welwillend zal overwegen, is FORNAX IT tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
11‑2  Een dergelijke instemming kan slechts schriftelijk worden gegeven.
11‑3  Wanneer FORNAX IT instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van overeengekomen werkzaamheden en / of leveringen, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en / of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering.
Meerwerk en extra leveringen worden door FORNAX IT steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
11‑4  Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan betreffende auteursrechten van materialen, informatiedragers of apparatuur te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 12  Duurovereenkomsten.
12‑1  Indien FORNAX IT met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en / of het doen van een eenmalige levering voorziet, maar in het door FORNAX IT periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijke overeengekomen periode, of bij het ontbreken van een dergelijke overeenkomst voor één jaar.
12‑2  Een overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd verlengd zonder dat ter zake enige formaliteit zal zijn vereist, totdat de overeenkomst door één van beide partijen met inachtneming van een uitdrukkelijk overeen te komen opzegtermijn schriftelijk zal worden beëindigd.
12‑3  Indien FORNAX IT zich bindt om gegevens en / of informatie, die de opdrachtgever aan FORNAX IT verstrekt te verwerken, kan de opdrachtgever de opdracht zonder inachtneming van de vooraf overeengekomen opzegtermijn beëindigen, mits de opdrachtgever aan FORNAX IT voordien een afkoopsom heeft betaald, welke afkoopsom opdrachtgever heeft voldaan. Deze afkoopsom zal door FORNAX IT in redelijkheid worden vastgesteld.

Artikel 13  Tussentijdse beëindiging en ontbinding.
13‑1  Beide partijen hebben het recht de overeenkomst in overeenstemming met het bepaalde in lid 4 van dit artikel te beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en / of diensten zijn voltooid of (op)geleverd, of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd.
Deze beëindiging gaat pas in nadat de andere partij, na daartoe door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke is gesteld, niet binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen, of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surséance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard.
13‑2  De in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht zal zijn om de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en / of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand dat onmiddellijk verrekening dient te volgen.
13‑3  In afwijking van het in lid 2 van dit artikel bepaalde heeft de tussentijdse beëindiging terugwerkende kracht en geldt derhalve als ontbinding van de overeenkomst, indien de opdrachtgever in gebreke blijft om de eenmalige vergoeding voor het gebruikersrecht van de door FORNAX IT voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, of het door FORNAX IT geleverde programmapakket aan haar te voldoen. De ontbinding van de overeenkomst blijft evenwel beperkt tot dat gedeelte van de overeenkomst, dat het verlenen van het bedoelde gebruikersrecht en de daarvoor overeengekomen vergoeding betreft en de opdrachtgever is FORNAX IT desondanks een rechterlijke vergoeding verschuldigd voor het tijdvak gedurende hetwelk de opdrachtgever wel gebruik van het (op)geleverde heeft kunnen maken.
13‑4  De in gebreke stellende partij dient uiterlijk 30 dagen na het einde van de termijn, welke bij de ingebrekestelling werd gesteld, van zijn / haar tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst toekomende recht gebruik te maken. Doet hij / zij dit niet, dan is het recht op tussentijdse beëindiging ter zake van de desbetreffende nalatigheid vervallen. De in gebreke stellende partij heeft dan wel het recht om de andere partij opnieuw in gebreke te stellen overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde.
13‑5  Onverminderd de aanspraken, welke partijen ingevolge de gesloten overeenkomst en / of onderhavige voorwaarden jegens elkander geldend kunnen maken, zal FORNAX IT de opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding, zodanige gegevens verschaffen als de opdrachtgever in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de continuïteit, de werkzaamheden die onderwerp van de overeenkomst zijn door een ander te doen verrichten.
De door FORNAX IT, al dan niet in gebruikerslicentie, verworven programmatuur zal en kan nimmer worden overgedragen. FORNAX IT is gerechtigd voor het verschaffen van deze programmatuur de voor deze programmatuur geldende licentieprijs is rekening te brengen, overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven van FORNAX IT.

Artikel 14  Eigendom.
14‑1  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, informatiedragers en materialen FORNAX IT haar eigendom.
14‑2  Zaken, welke FORNAX IT aan de opdrachtgever levert blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever FORNAX IT alle daarvoor verschuldigde bedragen, nog niet opeisbare bedragen daaronder begrepen, heeft voldaan. Tot het tijdstip van volledige betaling mag de opdrachtgever de zaken niet aan derden verpanden of in eigendom overdragen, met uitzondering van in het kader van de normale bedrijfsuitvoering. In dat geval mag de opdrachtgever wel de zaken aan derden verkopen of leveren. De vordering die de opdrachtgever dan op de afnemer of deze derde verkrijgt dient te worden verpand aan FORNAX IT. De opdrachtgever is gehouden onmiddellijk na een verzoek hiertoe de namen van de derden/kopers aan FORNAX IT te berichten.
14‑3  FORNAX IT dan wel haar licentiegevers of haar leveranciers behouden zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hen verschafte materialen, informatiedragers alsmede apparatuur en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor. Deze intellectuele eigendomsrechten blijven FORNAX IT, dan wel haar licentiegevers of leveranciers hun onvervreemdbaar eigendom en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
14‑4  Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd FORNAX IT haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
14‑5  Indien FORNAX IT, anders dan in verband met een opdracht tot het met haar eigen apparatuur verwerken van gegevens, die de opdrachtgever haar verstrekt, haar bindt tot het ontwikkelen van programmatuur of tot het geven van adviezen met betrekking tot de mogelijkheid om programmatuur te ontwikkelen, gaan onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel doch in afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde, alle auteursrechten met betrekking tot de daarbij behorende documentatie en alle rechten op de daarin vervatte tekeningen en modellen op de opdrachtgever over.
Rechten op uitvindingen en knowhow, ook indien verworven tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever, blijven evenwel steeds FORNAX IT haar eigendom.
14‑6  Materialen, informatiedragers en apparatuur die tezamen met voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, worden in afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, doch onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel eigendom van de opdrachtgever.
14‑7  Tenzij met FORNAX IT uitdrukkelijk overeengekomen is dat het gebruikersrecht van de opdrachtgever gedurende een beperkte tijd zal bestaan, verleent FORNAX IT de opdrachtgever een doorlopend gebruikersrecht met betrekking tot de aan de opdrachtgever (op)geleverde materialen en overige producten. Een zodanige uitdrukkelijke overeenkomst bestaat evenwel steeds indien FORNAX IT met de opdrachtgever overeenkomt dat de opdrachtgever FORNAX IT ter zake van het hem verleende gebruikersrecht periodieke betalingen zal doen. In dat geval eindigt het gebruikersrecht van de opdrachtgever bij het einde van de termijn waarvoor de periodieke betalingen verschuldigd zijn, behoudens een eerdere tussentijdse beëindiging overeenkomstig het bepaalde in artikel "Tussentijdse beëindiging en ontbinding".
14‑8  Indien tussen opdrachtgever en FORNAX IT is bepaald dat het gebruikersrecht voor een beperkte tijd bestaat, verbindt de opdrachtgever zich om nadien het gebruik te staken en de desbetreffende materialen terug te geven, ook indien FORNAX IT geen industriële of intellectuele eigendomsrechten heeft op grond waarvan FORNAX IT een nadien door de opdrachtgever voortgezet gebruik zou kunnen blijven verbieden.
14‑9  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het gebruikersrecht van de opdrachtgever beperkt tot de onderneming van de natuurlijke of rechtspersoon die de opdrachtgever is. Het materiaal, dat door FORNAX IT aan de opdrachtgever is verstrekt, mag zonder haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet aan derden ter beschikking worden gesteld of door derden worden gebruikt.
14‑10              De opdrachtgever zal FORNAX IT niet belemmeren in het aan derden ter beschikking stellen van haar kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever of onderdeel vormt van een vinding, ten aanzien waarvan een octrooiaanvraag is gedaan.

Artikel 15  Annuleren van apparatuur.
15‑1  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door FORNAX IT reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens FORNAX IT gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan FORNAX IT als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht FORNAX IT te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
15‑2  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt FORNAX IT zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16  Garantie.
16‑1  Indien FORNAX IT zich bindt om gegevens, die de opdrachtgever FORNAX IT verstrekt te verwerken, staat FORNAX IT er behoudens anders luidende overeenkomst voor, dat FORNAX IT die gegevens op de overeengekomen wijze zal verwerken en aan de opdrachtgever zal afleveren.
16‑2  Indien FORNAX IT zich bindt tot het ontwikkelen van programmatuur of tot het herleveren van een programmapakket overeenkomstig uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de opdrachtgever en FORNAX IT overeengekomen en vastgelegde specificaties, staat FORNAX IT er behoudens anders luidende overeenkomst voor in, dat de door FORNAX IT ontwikkelde programmatuur c.q. het door FORNAX IT geleverde programmapakket in staat is om de taken te verrichten, die in zodanige specificatie zijn vermeld.
16‑3  In andere dan in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen, bindt FORNAX IT zich tot het met zorg verrichten van de FORNAX IT opgegeven opdrachten, tenzij FORNAX IT zich uitdrukkelijk en schriftelijk heeft gebonden, dat FORNAX IT haar werkzaamheden en / of leveringen een door de opdrachtgever beoogd resultaat teweeg zal brengen. De omstandigheden dat FORNAX IT de opdrachtgever ter zake mondeling of schriftelijk advies heeft verstrekt, brengt niet met zich mede dat FORNAX IT zich tot het teweegbrengen van een zodanig resultaat heeft gebonden.
16‑4  In de gevallen waarin FORNAX IT een garantie heeft gegeven, zoals in lid 1 t / m 3 van dit artikel vermeld bindt FORNAX IT zich om gebreken in de door FORNAX IT afgeleverde en / of verwerkte gegevens c.q. in het door FORNAX IT (op)geleverde kosteloos op te sporen en te herstellen mits zodanige gebreken FORNAX IT in het geval van afgeleverde en / of verwerkte gegevens binnen twee weken na aflevering en in alle andere gevallen binnen drie maanden na (op)levering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. Het krachtens garantie opsporen en herstellen van gebreken geschiedt kosteloos tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
16‑5  De garantie van FORNAX IT zoals vermeld in lid 1 t / m 3 van dit artikel, vervalt op het tijdstip waarop, in het door FORNAX IT (op)geleverde wijzigingen worden aangebracht welke geschieden zonder de schriftelijke toestemming van FORNAX IT. Gebreken, die het gevolg zijn van fouten die de opdrachtgever of derden heeft gemaakt, vallen niet onder garantie. FORNAX IT mag de kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie worden gedekt aan de opdrachtgever in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.
16‑6  Ingeval FORNAX IT zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het ontwikkelen van programmatuur, welke na (op)levering eigendom van de opdrachtgever wordt en FORNAX IT zich voorts verbindt om gegevens, die de opdrachtgever verstrekt te verwerken, heeft FORNAX IT haar garantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel, betrekking op gebreken in de verwerking die het gevolg zijn van gebreken in de door FORNAX IT ontwikkelde programmatuur.
16‑7  Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent FORNAX IT aan de opdrachtgever garantie voor materiaal‑ en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. FORNAX IT haar garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal‑ en fabricagefouten of indien FORNAX IT na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
16‑8  Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek‑ resp. importeurs‑ of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17  Reclame.
17‑1  Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en / of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, FORNAX IT terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering FORNAX IT wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17‑2  FORNAX IT dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17‑3  Indien de reclame naar het oordeel van FORNAX IT juist is, zal FORNAX IT hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 18  Risico bij reparatie.
Bij FORNAX IT in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door FORNAX IT niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat zij ter zake van schade aan of verlies van de goederen van haar assuradeur zal ontvangen.
Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever respectievelijk bewaargever komen.

Artikel 19  Retentierecht.
Wanneer FORNAX IT goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
FORNAX IT heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 20  Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door FORNAX IT aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 21  Aansprakelijkheid.
21‑1  FORNAX IT is ter zake van wanprestatie slechts jegens de opdrachtgever aansprakelijk indien de opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van het in artikel "Tussentijdse beëindiging en ontbinding" omschreven recht.
21‑2  FORNAX IT haar aansprakelijkheid voor schade is in dat geval beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken.
FORNAX IT is evenwel niet aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
21‑3  FORNAX IT is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
21‑4  FORNAX IT is eveneens niet aansprakelijk voor nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken, dan wel voor normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik of voor enige andere van buiten afkomende oorzaak.
21‑5  FORNAX IT is niet aansprakelijk voor schade aan onder andere eventuele gegevensbestanden en andere zaken die op gegevensdragers zijn vastgelegd en zich bevinden op dan wel in de door de opdrachtgever ter reparatie of onderhoud aangeboden apparatuur, die het gevolg zijn van de door FORNAX IT of zijn medewerkers uitgevoerde reparatie- of onderhoudwerkzaamheden. De opdrachtgever dient van te voren, dan wel regelmatig, zelf veiligheidscopiën te maken en deze te controleren op hun juistheid.
FORNAX IT is voorts niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het door de opdrachtgever verstrekken van onjuiste of gebrekkige gegevens of materialen.
Extra werkzaamheden en kosten, welke worden veroorzaakt door een dergelijke handelen of nalaten van de opdrachtgever mag door FORNAX IT tegen de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
21‑6  FORNAX IT haar aansprakelijkheid ter zake van door haar gegeven garanties is beperkt tot het opsporen en herstellen van gebreken zoals in artikel "Garantie" omschreven.
Elke aansprakelijkheid voor schade, die door zodanige gebreken is veroorzaakt, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien FORNAX IT haar verplichtingen uit hoofde van een door haar gegeven garantie niet nakomt, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de extra kosten, die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de werkzaamheden, om de gebreken op te sporen en te herstellen, moet verrichten.
21‑7  FORNAX IT is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen welke door haar en haar medewerkers wordt verstrekt, voordat de overeenkomst met haar opdrachtgever tot stand komt. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor toegepaste administratie‑ en berekeningsmethoden jegens overheid‑ en andere instellingen.
21‑8  FORNAX IT haar totale aansprakelijkheid uit hoofde van een aan haar verstrekte opdracht is in geen geval hoger dan een bedrag van € 5.000,00 en is bovendien in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) voor de haar opgedragen werkzaamheden en leveringen. Bij duurovereenkomsten is FORNAX IT haar aansprakelijkheid ter zake van haar handelen of nalaten gedurende enige periode van drie maanden in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) voor de door haar opgedragen werkzaamheden en levering welke gedurende de desbetreffende periode van drie maanden dienen te worden verricht.
21‑9  Indien FORNAX IT bij reparatie eigen apparatuur aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, dient de opdrachtgever deze apparatuur te verzekeren gedurende de gehele periode dat hij deze ter beschikking heeft.
21‑10              Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan FORNAX IT van materialen, informatiedragers of apparatuur. Opdrachtgever zal FORNAX IT vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering van zodanige beschikbaar stellen , gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
21‑11              Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor het verlies, beschadiging of diefstal van data en/of software ten gevolge van interne of externe oorzaken.

Artikel 22  Overmacht.
22‑1  FORNAX IT is niet aansprakelijk, indien en voor zover FORNAX IT haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, transportmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
22‑2  Indien en voor zover FORNAX IT haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft haar opdrachtgever de daarmede overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.
22‑3  Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan drie maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd nagekomen. De opdrachtgever dient in geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 23  Wanprestatie en ontbinding.
23‑1  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal FORNAX IT ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
23‑2  Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

  1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. FORNAX IT heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
  3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
  4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

23‑3  FORNAX IT is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door FORNAX IT reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van FORNAX IT op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 24  Betaling.
24‑1  Betalingen, ook die in termijnen, moeten binnen 14 dagen na facturatie plaats vinden op de door FORNAX IT aan de opdrachtgever mede te delen wijze.
24‑2  Indien is overeengekomen dat betalingen plaats vinden bij voltooiing van de werkzaamheden of bij (op)levering en indien die voltooiing of (op)levering is vertraagd, mag de overeenkomstige betaling eveneens worden uitgesteld, tenzij de vertraging geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door de opdrachtgever en / of door omstandigheden welke redelijkerwijs voor risico van de opdrachtgever komen, waaronder in ieder geval is begrepen de omstandigheid dat derden hun verplichtingen jegens de opdrachtgever niet nakomen.
24‑3  De opdrachtgever dient zonder aftrek van schuldvergelijking te betalen en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd naar een maandelijks percentage van 1,25%.
24‑4  FORNAX IT is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
24‑5  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat FORNAX IT zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
24‑6  Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FORNAX IT aanleiding geeft, mag FORNAX IT van de opdrachtgever verlangen dat deze zekerheid stelt voor de betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan FORNAX IT de verdere uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden en leveringen mag opschorten, onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever om toekomstige termijnen te voldoen.

Artikel 25  Toepasselijk recht.
Op alle door FORNAX IT gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 26  Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van FORNAX IT, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 
 

Small Business Specialist


MCSA


 
 
  Systeembeheer  

Systeembeheer     Netwerken     Internet      Remote Support     Backup Systemen  
 

Contact     Disclaimer     Algemene Voorwaarden     Begrippen
Copyrights © 2002 - 2018 FORNAX IT-Support
FORNAX IT-Support